Dołącz do sieci naszych partnerów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY


Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LA VEGA PIZZA MARCIN PIERZYŃSKI ., z siedzibą w PABIANIACH kod 95200, ul. SMUGOWA 4.
 • 2. FIRMA nie wyznaczyła Inspektora OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH –
 • 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 • 4. Dane osobowe, których podanie jest wymogiem prawnym będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji dane będą zniszczone.
 • 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7. W przypadku zapytań, uwag , chęci skorzystania z praw lub złożenia zażalenia na przetwarzanie danych osobowych przez FIRMĘ prosimy o kontakt lavega1@wp.pl
 • 8. Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych jest wymagane ; ich nieprzekazanie może spowodować niemożność zawarcia umowy o pracę. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Monitoring na terenie LA VEGA PIZZA

Zgodnie z art. 5 oraz art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) stosuje się monitoring:
1.Wizyjny w pomieszczeniach lokalu LAVEGA PIZZA oraz w ogródku w celu kontroli procedur bezpieczeństwa osób odwiedzających lokal , a także w celu ochrony przed kradzieżami i wandalizmem - polegający na nagrywaniu osób odwiedzających lokal ; kamery video są zainstalowane w każdym rogu sali konsumpcyjnej oraz na zewnątrz , obejmując swoim zasięgiem łącznie całą przestrzeń przeznaczoną dla klientów ,   Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych osób odwiedzających lokal
 • a. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w celach wskazanych w ust. 1. Dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Każda z osób upoważnionych zachowuje w tajemnicy wiedzę wynikającą z tych materiałów.)
 • b. Materiały z monitoringu będą przechowywane przez 30 dni, licząc od dnia ich wytworzenia (video), a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 
2.Osobie i, której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo:
 • dostępu do danych
 • sprostowania i usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu
3. Zasady opisane w ust. 1-2 obowiązują od 25 maja 2018 r.
Administratorem danych osobowych jest : MARCIN PIERZYŃSKI e-mail lavega1@wp.pl

Dane kontaktowe